Dargah Listing

Masjid Of Hazrat Makdoom Shah Babab Misbah Piya.

Masjid Of Hazrat Makdoom Shah Babab Misbah Piya.

Gunjmoradabad UP, Gunjmuradabad,Uttar Pradesh, India

Hazrat Maulan Shah Fazl-e-Rehma Gunjmuradabadi(rahmatullah alaih) in ki 9wi pusht (generation) main ate hai. Hazrat Makhdoom Misbah Piya(rahmatullah alaih) Chisty 9wi sadi ke Mujaddid Wa Mohadiss Wa ...

Read More